Visie en methode

Onze methode

Bij Praktijk DichterBij hebben we een unieke werkwijze ontwikkeld in 2016 welke is gestoeld op verschillende evidence based methodes en vanuit de basis die beschreven is in het boek: ‘De Nieuwe Route’ van Anke Siegers. We gebruiken oplossingsgerichte en progressiegerichte principes. Binnen de twee bovenstaande methodieken wordt altijd uitgegaan van een systemische benadering. Naast onze systeembehandeling bieden wij specialistische traumabehandeling middels de 2 meest effectieve interventies; Cognitieve gedragstherapeutische interventies, in combinatie met EMDR.

Wij hechten veel waarde aan een intensieve, betrouwbare en positieve vertrouwensrelatie tussen jou en je behandelaar. Vanuit verscheidene wetenschappelijk onderzoeken blijkt dat ruim 70% van de effectiviteit binnen een behandeling is gestoeld op deze relatie. Zonder een goede relatie, kan behandeling ons inziens geen positief effect hebben! Bovenstaande kernwaarden zijn noodzakelijk om je Dichter Bij jezelf te brengen zodat je de oplossing voor jouw problematiek zelf zal vinden.

“Je kan een mens niets leren; je kan hem alleen helpen het zelf te ontdekken in zichzelf.” Galileo Galilei – Italiaans natuurkundige (1564-1642)

Invulling van onze methode

Eigenaarschap bij jou!

Onze behandelaar gaat bij jou en je gezin op bezoek in de thuissituatie en vraagt of het hele gezin aanwezig wil zijn inclusief personen uit het netwerk die een belangrijke rol spelen. We doen dit ook in situaties van (v)echtscheidingen daar waar dit mogelijk is om direct te benadrukken dat ouders gezamenlijke verantwoordelijkheid en regie dragen over hun kind(eren). Wij zijn van mening dat problematiek alleen verholpen kan worden, wanneer het systeem hier op een goede wijze mee om kan gaan, daarom maken wij altijd een systeemanalyse aan de hand van de Roos van Leary.

Door onze laagdrempelige mensgerichte aanpak creëren we in korte tijd een vertrouwelijke basis waarin jij jezelf snel op je hun gemak zal voelen en je  zorgen wilt delen. Op die manier komen we in korte tijd tot de kern van de problematiek. Wij dragen de visie dat jij en je gezinssysteem met ondersteuning van onze behandelaren, zélf je zorgvraag concreet  kan formuleren en oplossen wanneer jij en je gezin Dichter Bij jezelf komt. Omdat de oplossing, met de ondersteuning van Praktijk DichterBij, door jou zelf wordt bedacht en ook bij jou past, maken we je onafhankelijk van hulp en kan je met jouw gezin de positieve ontwikkeling volhouden zodra hulp is gestopt.

Vanuit Praktijk DichterBij bieden we altijd individuele en systeembehandeling naast elkaar. Wij dragen de visie dat alleen systemische behandeling waarbij het netwerk actief betrokken wordt en regie heeft over het proces, effectief is. Hierdoor ervaar je; eigenaarschap, verantwoordelijkheid en motivatie over jouw hulpvraag waardoor de hulp passend is bij jou en je gezin.

Zorg dichtbij jou! 

Praktijk DichterBij werkt als één van de weinige specialistische jeugdzorgpraktijken in Nederland, ambulant bij jou thuis. Op deze manier krijgen wij als behandelaren een realistisch beeld over het functioneren van alle gezinsleden, de interactiepatronen en kunnen we daarop direct invloed gaan uitoefenen. Daarnaast voelen ouders en hun kinderen in de thuissituatie zich veelal meer op hun gemak waardoor behandeling als laagdrempelig wordt ervaren. De gesprekken met de jongeren vinden plaats op een plek/manier die goed voelt voor de jongeren. Gesprekken tijdens wandelingen, sporten, op school of onze praktijk zijn hiervan enkele voorbeelden.

Betrekken van het netwerk

Praktijk DichterBij betrekt het netwerk van jou vanaf het begin bij de behandeling, door hen te betrekken bij de vraagverhelderingsfase. Er wordt tevens in de beginperiode een netwerkanalyse afgenomen waarbij mensen uit het netwerk worden benaderd en geactiveerd. In deze netwerkanalyse kijken we wie er naast directe contacten ook in het netwerk aanwezig zijn, zoals scholen, kerk en sportverening. Daarbij wordt een wederzijds principe gehanteerd waarbij jij ook iets kan betekenen voor je netwerk om zo positieve interactie te bevorderen. Naast de reguliere evaluaties, wordt gezamenlijk maandelijks bekeken of de behandeling afgeschaald kan worden en het netwerk meer ingezet om op die manier afhankelijkheid van hulp te voorkomen.

 Afschalen naar preventie en voorveld

Praktijk DichterBij wordt ingezet bij complexe problematische individuele en gezinsproblematiek waarbij vaak al veel verschillende en langdurige vormen van hulp zijn geweest die hoge kosten met zich hebben meegebracht. Bij Praktijk DichterBij schalen we bijna altijd af naar het intensiever inzetten van het netwerk. In het verleden hebben we maar zeer zelden gebruik hoeven te maken van andere lichtere vormen van hulp, doordat cliënten na de inzet van het netwerk zelfstandig konden functioneren. Onze methode is in staat om cliënten met complexe problematiek binnen afzienbare tijd zelfstandig verder te laten functioneren zonder professionele hulp maar met behulp van hun netwerk. Hierdoor is er sprake van een aanzienlijk kostenbesparend effect voor gemeentes.